W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi w roku 2014 wysłaliśmy do kandydatów krótkie pytanie na temat tego, czy, a jeśli tak to jak, zamierzają w przypadku objęcia funkcji radnego, czy prezydenta wpłynąć na zmianę tego jak traktowanie są niepełnosprawni w środkach komunikacji publicznej.

Otóż bowiem, w zależności od miasta, niepełnosprawni nie są traktowani jednakowo. Jedni mają prawo do ulgowego przejazdu, inni nie.

Sytuacja taka jest, delikatnie mówiąc, niesprawiedliwa, a kryteria podziału są co najmniej dyskusyjne Przeczytaj jak wygląda to w kilku wybranych miasta.

Oto treść listy rozesłanego do kandydatów.
Szanowna Pani, Szanowny Panie

mam pytanie dotyczące ulg dla osób niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej w Łodzi. Obecne przepisy pozwalają korzystać z ulgowych przejazdów tylko niektórym niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym, trzeba dodatkowo pobierać zasiłek itp.

Co sądzi Pan(i) na temat tego, aby ulgą objęta była większa grupa tych osób, na przykład - tak jak bywa w innych miastach - bez żadnych dodatkowych kryteriów, ew. np osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu bezpośrednio chorób narządów ruchu czy też neurologicznych skutkujących problemami w tym zakresie - analogicznie jak np. w przypadku karty parkingowej.


Jeśli przychyla się Pan(i) do tego pomysłu, to czy w przypadku wybrania Pan(i) na urząd na który Pan(i) kandyduje podejmie Pan(i) działania w kierunku wprowadzenia tych zmian? Jeśli tak to jakie?
Odpowiedzi będą publikowane na tej stronie.

Jeśli znasz adres do swojego kandydata wyślij go nam, albo poproś kandydata o przesłanie odpowiedzi bezpośrednio do nas.

Ewa Majchrzak

Szanowni Państwo,
Dziękuję za zadane pytanie. Problemy osób niepełnosprawnych są dla mnie bardzo ważne, spotykam się z nimi nie tylko podczas pełnienia obowiązków radnej Rady Miejskiej w Łodzi, ale także w swojej pracy zawodowej. Obecnie funkcjonujące przepisy taryfowe w lokalnym transporcie zbiorowym dotyczące ulg i bezpłatnych przejazdów osób niepełnosprawnych powinny zostać zmienione. Jednym z przykładów jest zapis zawarty w pkt. 8)”wyłącznie podczas podróży na trasie: dom - ośrodek rehabilitacyjny, dom - warsztaty terapii zajęciowej, dom – zakład pracy chronionej, osoby:
a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,
b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej,
c) pracownicy zakładów pracy chronionej,
d) osoby, o których mowa w lit. a-c muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
• posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie
o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów,
jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy,
• zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym
na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego
przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności
dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów”
a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej,c) pracownicy zakładów pracy chronionej,d) osoby, o których mowa w lit. a-c muszą spełniać jeden z poniższych warunków:• posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,• przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenieo zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów,jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy,• zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanymna podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanegoprzez organ orzekający o stopniu niepełnosprawnościdla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów” , który w znacznym stopniu ogranicza korzystanie z bezpłatnych przejazdów, i trudno jest zrozumieć, dlaczego osoba o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym jadąc na zajęcia do WTZ bądź do pracy w zakładzie pracy chronionej - nie kasuje biletu, a jadąc na zajęcia rehabilitacyjne musi ten bilet skasować. Zapis ten powinien być  zmieniony .
Osoby niepełnosprawne powinny być traktowane tak samo i korzystać z ulg bez stosowania różnych dodatkowych kryteriów. Jeżeli w najbliższych wyborach uzyskam zaufanie wyborców i otrzymam mandat radnej chętnie zajmę się zmianami w przepisach taryfowych lokalnego transportu zbiorowego w naszym mieście. Liczę na współpracę z Państwem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz